Delno oblačno
 • 8 °C
 • Delno oblačno
Reported on:
28. April 2017 - 23:00

080 86 52

O obračunu, reklamacijah in sporočanju stanja vodomerov

Kaj pomenijo postavke na računu?

Cenik storitve javne oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode je oblikovan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju Uredba) in potrjen s sklepom Sveta ustanoviteljev št. 6-SU/2014 z dne 14.3.2014. Cenik je objavljen tu.

Storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, se obračunavajo na podlagi količine porabljene pitne vode.

Storitev oskrbe s pitno vodo

Vodarina je spremenljiv del cene, neposredno odvisen od količine porabljene pitne vode. Obračunava se v mesečnih akontacijah, določenih glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in izvede poračun preteklega obračunskega obdobja.

Omrežnina je nespremenljiv del cene, ki se obračuna glede na premer obračunskega vodomera, in zajema stroške najema ter vzdrževanja infrastrukture. Omrežnina je stalen mesečni strošek. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se omrežnina obračuna skladno z Uredbo za premer obračunskega vodomera 20 mm.

Storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode

Cena odvajanja in čiščenja odpadne vode se sestoji iz spremenljivega dela cene storitve, ki je neposredno odvisna od porabljene pitne vode, in omrežnine.

Način obračuna se razlikuje glede na to, ali se komunalna voda odpadna voda odvaja in čisti na komunalni čistilni napravi ali mali komunalni čistilni napravi, ali pa se zdrži v greznici, vzporedno pa se upošteva tudi, ali se padavinska odpadna voda s streh odvaja v javno kanalizacijo. Ta storitev se obračuna na podlagi količine odvedene padavinske vode, ki se določi glede na tlorisno površino strehe ali dela strehe, s katerega se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, in petletnega povprečja padavin na tem območju.

Razlikujemo med naslednjimi možnimi storitvami odvajanja in čiščenja odpadne vode, katerih cena se sestoji iz cene storitve in omrežnine:

 • odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin,

 • odvajanje padavinske odpadne vode s streh,

 • storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

 • čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,

 • čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode je strošek, ki ga plačujejo vsi uporabniki, kjer nastaja komunalna odpadna voda. Področje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda obravnava Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/12).

 

 

Kako sporočim stanje vodomera, če želim obračun po dejanski porabi?

Stanje vodomera lahko odčitate sami in sporočite na naslednje načine:

 • preko sistema Komunala.Info,
 • po telefonu: T: 01 58 08 100 ali 080 8652 (izberite 3, nato izberite 1), vsak dan od 7.-20. ure,
 • po pošti: na naslov JP VODOVOD-KANALIZACIJA , Vodovodna cesta 90, Ljubljana, s pripisom za Službo obračuna storitev in reklamacij.

Če želite obračun po dejanski porabi, nam sporočite stanje vodomernega števca zadnji dan v mesecu. Nič zato, če pozabite. Če boste posredovali odčitek stanja obračunskega vodomera od prvega do predzadnjega dne v mesecu in ne zadnji dan, se bo od datuma prejema do konca tekočega meseca zaračunala akontacijska obremenitev, izračunana na osnovi povprečne dnevne porabe pitne vode.

 

Kako opravim reklamacijo računa?

Če na računu ugotovite nepravilnost, morate račun reklamirati v osmih dneh po njegovem prejemu. Reklamacija mora vsebovati podatke o številki računa, številko odjemnega mesta, stanje vodomera na dan reklamacije in vzrok reklamacije.

Za reklamacijo lahko uporabite obrazec, ki ga oddajte:

 • po pošti: na naslov JP VODOVOD-KANALIZACIJA , Vodovodna cesta 90, Ljubljana, s pripisom za Službo obračuna storitev in reklamacij,
 • po faxu: 01 58 08 404,
 • po e-pošti: reklamacije@vo-ka.si,
 • osebno na oddelku reklamacij v Službi obračuna storitev in reklamacij v času uradnih ur, ki so v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 13.00 uro ter v sredo tudi med 14.00 in 17.00 uro.

Za morebitne dodatne informacije smo na razpolago:

 • o reklamaciji računa: T: 01 58 08 100 ali 080 8652 (izberite 3, nato izberite 2), vsak delovni dan od 7.- 20. ure,
 • o splošnih informacijah o računu: T: 01 58 08 100 ali 080 8652 (izberite 3, nato ponovno izberite 3), vsak delovni dan od 7.- 20. ure.

Vašo reklamacijo bomo rešili v najkrajšem možnem času.

Na kakšen način uredim spremembo lastništva?

Informacijo o spremembi lastništva lahko posredujete na obrazcu:

 • po pošti: na naslov JP VODOVOD-KANALIZACIJA , Vodovodna cesta 90, Ljubljana, s pripisom za Službo obračuna storitev in reklamacij,
 • po faxu: 01 58 08 404,
 • po e-pošti: reklamacije@vo-ka.si,
 • osebno na oddelku reklamacij v Službi obračuna storitev in reklamacij v času uradnih ur, ki so v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 13.00 uro ter v sredo tudi med 14.00 in 17.00 uro.

Sprememba mora vsebovati:

 • verodostojno listino, ki izkazuje lastništvo (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, zemljiško-knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev),
 • stanje obračunskega vodomera ob primopredaji.

Poravnane morajo biti vse zapadle obveznosti do primopredaje.

Kje lahko poravnam račun?

Račun lahko poravnate:

 • na blagajni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, v času uradnih ur:
  - ponedeljek od 8. do 13.ure,
  - sreda od 8. do 17.ure,
  - petek od 8. do 13.ure.
 • na skupni blagajni v stavbi Kresije, Mačkova ulica 1, v času uradnih ur:
  - ponedeljek-četrtek, od 8. do 17.ure,
  - petek od 8. do 13.ure.

Na navedenih blagajnah provizije ne zaračunavamo.

 • s posebno položnico, ki je priložena računu, na vseh bankah in poštah,
 • z uporabo elektronskega bančništva.

 

Kaj je normirana in prekomerna poraba vode?

Način obračuna vodarine določa Uredba o  metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, v nadaljevanju Uredba). V 18. členu Uredba določa:

»Vodarina se uporabnikom storitve oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.«

Poračun normirane in prekomerne porabe uporabnikom obračunamo na osnovi popisa obračunskega vodomera.

Normirana poraba vode za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, se določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov, navedenih v Tabeli 1:

Vodomer (mm) DN ≤ 20 20 < DN < 40 40 < DN < 50 50 < DN < 65 65 < DN < 80 80 < DN < 100 100 < DN < 150 150 ≤ DN

Normalni pretok
(m3/dan)

1,2 3,6 12 18 36 60 120 240

Tabela 1:  Normativ za obračun normalnega pretoka

Poraba pitne vode, ki je v obračunskem obdobju med dvema odčitkoma stanja vodomera večja od normirane porabe, je prekomerna poraba pitne vode. Cena m3 prekomerne porabe pitne vode je od normirane porabe višja za 50 odstotkov. 

 

V nadaljevanju navajamo dvoje značilnih primerov obračuna normirane in prekomerne porabe pitne vode.

Tabela 2 prikazuje primer obračuna normirane in prekomerne porabe za samostojno enostanovanjsko enoto z obračunskim vodomerom  DN 20:

  Datum Odčitek stanja obračunskega vodomera (m3) Normativ DN 20 (m3)
  (1) (2) (3)
(a) 31.3.2014 100  
(b) 20.4.2014 160 1,2

Razlika (b-a)

20 60  
Skupaj normirana poraba
  (b-a)*(3)
20 dni*1,2 m3/dan = 24 m3
Skupaj prekomerna poraba
  (2)(b-a) - ((b-a)*(3))
60 m3 - 24 m3 = 36 m3

Tabela 2:  Način obračuna normirane in prekomerne porabe vode

 

V primeru, da odčitek stanja obračunskega vodomera ni izveden, se akontacija izračuna na osnovi povprečne dnevne porabe po normirani porabi.

Tabela 3 prikazuje primer obračuna normirane in prekomerne porabe za več stanovanjskih enot z obračunskim vodomerom DN 20:

  Datum Odčitek stanja obračunskega vodomera (m3) Normativ DN 20 (m3) Število stanovanjskih enot
  (1) (2) (3) (4)
(a) 31.3.2014 1000    
(b) 20.4.2014 1600 1,2 10
Razlika       (b-a) 20 600    

Skupaj normirana
poraba 
(b-a)*(3)* (4)

20 dni*1,2 m3/dan * 10 enot = 240 m3  
Skupaj prekomerna    poraba            
(2)(b-a) - ((b-a)*(3)*(4))
600 m3 - 240 m3 = 360 m3  

Tabela 3: Način obračuna normirane in prekomerne porabe vode v večstanovanjskih objektih

 

Uredba v 18. členu določa, da se v večstanovanjskih stavbah, v katerih se poraba pitne vode ne meri z obračunskimi vodomeri, normirana poraba določi za priključek z faktorjem omrežnine 1  (DN 20), ki znaša 1,2 m3/dan na stanovanjsko enoto.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj