Jasno
  • 7 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 13:00

080 86 52

Male komunalne čistilne naprave in greznice

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v:

Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do prve rekonstrukcije objekta. Če lastniki hiš, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 in so na območju, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, morajo le to urediti do 31. decembra 2021.

V okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zagotavljamo:

Za naše uporabnike zagotavljamo tudi:

     •    Izdelavo poročila o prvih meritvah za MKČN pod pogojem, da lastnik oziroma upravljavec MKČN  pooblasti JP VODOVOD-KANALIZACIJA, da v njegovem imenu izdela poročilo. 

Ali veste, da...

  • morate pred vgradnjo MKČN pridobiti soglasje izvajalca javne službe,
  • lahko oddate vlogo za znižanje okoljske dajatve, če odvajate odpadno vodo v MKČN, v primeru obstoječe greznice pa znižana okoljska dajatev ni možna,
  • je odlaganje blata iz MKČN in greznic na kmetijske ali ostale površine in izpuščanje v javno kanalizacijo prepovedano in da so za ta dejanja predpisane kazni,
  • je potrebno blato iz MKČN in greznic tehnološko obdelati na komunalni čistilni napravi,
  • se blato iz MKČN na območju, kjer javno službo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA, obdeluje na Centralni čistilni napravi Ljubljana.