Oblačno
  • 4 °C
  • Oblačno
Reported on:
18. November 2017 - 1:00

080 86 52

Razvojni načrti - izgradnja III. faze

Za komunalne čistilne naprave, iz katerih se prečiščena odpadna voda odvaja v vodotoke Donavskega porečja, zahteva zakonodaja poleg odstranjevanja ogljikovih spojin in nitrifikacije tudi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin, t.im. terciarno čiščenje.

Terciarno čiščenje je na CČNL potrebno zagotoviti do sredine leta 2016. K izdelavi projekta izgradnje III. faze CČNL smo že pristopili. Z izvedbo projekta bomo povečali zmogljivost CČNL, ki je potrebna zaradi priključitve novih uporabnikov in izgradili terciarno fazo čiščenja ter izvedli potrebne prilagoditve obstoječe naprave.

Trenutno smo v fazi pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije.