Pretežno oblačno, rosenje
  • 8 °C
  • Pretežno oblačno, rosenje
Reported on:
12. December 2017 - 11:00

080 86 52

Oprostitev plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN za kmetijska gospodarstva

Uporabnik, ki v skladu z 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15)  komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva meša skupaj z gnojevko oziroma gnojnico iz kmetijskega gospodarstva ter mešanico skladišči najmanj šest mesecev pred uporabo v kmetijstvu in o tem poroča izvajalcu javne službe, lahko le-to uporablja kot gnojilo v kmetijstvu. V tem primeru izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo izdelavo poročila o pregledu MKČN, z zmogljivostjo do 50 PE.

V skladu z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08) je uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN, z zmogljivostjo do 50 PE, za gnojilo v kmetijstvu sicer prepovedana, razen za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Glede na določbe Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št.113/2009, 5/2013, 22/2015 in 12/2017) sta definiciji za gnojevko in gnojnico, kot sledi:

- Gnojevka so iztrebki rejnih živali, kot so blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode.
- Gnojnica je mešanica seča rejnih živali z vodo in snovmi, ki nastanejo iz seča zaradi naravne presnove ter odcednih voda iz gnojišč.

Določbe zakonodaje o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik oziroma uporabnik greznice ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, v kateri morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz obstoječe greznice ali MKČN najmanj enkrat na tri leta.

To stori tako, da odda vlogo za oprostitev plačila storitev prevzema blata iz greznice oziroma MKČN, ki mora vsebovati še naslednja dokazila:
- Prilogo A subvencijske vloge – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave,
- Prilogo B subvencijske vloge - Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (GVŽ) ali
- Kopijo izpisa iz centralnega registra govedi za leto oddaje vloge, katero izda Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

Iz prilog A in B subvencijske vloge oz. izpisa iz centralnega registra govedi se preveri nastajanje blata na kmetijskem gospodarstvu za leto oddaje vloge in možnosti mešanja le-tega z gnojnico oziroma gnojevko. S podpisom izjave v vlogi lastnik ali uporabnik potrdi, da so podatki točni in zadosti zakonskim zahtevam, ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

Če je vloga rešena pozitivno, izvajalec javne službe ne izvaja in ne obračunava storitev v okviru izvajanja javne službe. Izdelavo poročila o pregledu MKČN se obračuna po izvedbi v skladu z veljavnim cenikom.
 

Datoteke: 
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj