Jasno
  • 7 °C
  • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 13:00

080 86 52

Biološko čiščenje

Postopek biološkega čiščenja odpadne vode z aktivnim blatom je najbolj razširjen postopek čiščenja odpadne vode. Aktivno blato predstavlja združba mikroorganizmov (bakterije, glive, praživali, kotačniki, glistice…), ki čisti odpadno vodo tako, da v prezračevalnem bazenu razgrajuje organske ogljikove spojine, oksidira amonijev dušik (nitrifikacija) in akumulira fosfor. Mikroorganizmi se med seboj povezujejo v kosme, ki so zbir manjših delcev, zbranih v večje, lažje usedljive delce.


Mikroorganizmi

Prvi del biološkega čiščenja, ki je aerobni proces, poteka v prezračevalnih bazenih, drugi del pa v naknadnih usedalnikih. Odpadna voda se pred vstopom v biološko čiščenje pomeša s povratnim aktivnim blatom in porazdeli v tri prezračevalne bazene. Heterotrofni mikroorganizmi presnavljajo raztopljene snovi in drobne neraztopljene snovi v odpadni vodi, ki vsebujejo organske ogljikove spojine. Te snovi so hrana za mikroorganizme. Sestavni del aerobnega biološkega procesa je tudi nitrifikacija, pri kateri avtotrofni mikroorganizmi pretvorijo okolju škodljivo obliko dušika (amonijev dušik NH4-N) v hranilo (nitratni dušik NO3-N).


Prezračevalni bazeni

Za svojo presnovo potrebujejo aerobni mikroorganizmi v vodi raztopljen kisik. Kisik se v vodo dovaja s turbinskimi puhali kot stisnjen zrak skozi vpihovala na dnu bazena. Tako ustvarimo aerobne pogoje za življenje mikroorganizmov in ohranjamo kosme aktivnega blata v suspenziji.

Naknadni usedalniki so namenjeni ločevanju aktivnega blata od očiščene vode. Mikroorganizmi, povezani v kosme, imajo večjo gostoto od vode, zato v usedalnikih potonejo na dno. Usedalniki so opremljeni z verižnimi strgali oziroma posnemali in izločevalniki plavajočih snovi. Lamele s svojim gibanjem po gladini posnemajo plavajoče delce proti izločevalniku in z gibanjem po dnu potiskajo usedlo blato v konuse usedalnikov.


Prezračevalni bazeni

Ob zadostni vsebnosti raztopljenega kisika v vodi, z zadostnim zadrževalnim časom odpadne vode v bazenih, s primerno koncentracijo in starostjo aktivnega blata zagotavljamo ustrezen učinek čiščenja odpadne vode. Očiščena voda se na koncu bazena prelije v iztočno kineto, ki je speljana v reko Ljubljanico.

Več o tehnoloških podatkih